В този сектор на раздел АУДИТОРИЯ ще публикувам мои разработки по актуални проблеми в работата на счетоводитея. Голяма част от тях ще бъдат на разположение докато са актуални, след което се свалят от интернет страницата!

ВНИМАНИЕ!

Тези разработки изразяват само моето лично професионално мнение и не са обвързани с никой друг!

Материалите публикувани в този сектор не представляват професионална консултация. Отговорността за взети решения, направените изводи и тълкувания, изпълнени процедури и т.н. вследствие на прочитането на даден материал е изцяло ваша.

Автора няма задължение да дава допълнителни разяснения и консултации по публикуваните материали.

*     *    *

В момента на разположение на читателя са следните материали:

- Казус за месец Юни 2019 година - Счетоводство на заложна къща;

- Закон за мерките срещу изпирането на пари - работна книга на счетоводителя. Книгата се обновява периодично;

- Бланки за Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци за ЮЛНЦ. Екселски файл - отваря се във всички офис пакети.