1. Статут на Аудиторията

1.1. Аудитория на счетоводителя към личната интернет страница на Тошко Поптолев е неформална форма на организация на съвместна работа на хора интересуващи се от счетоводство, одит, данъци, осигуряване и финанси.

1.2. Тя е създадена за провеждане на неформални контакти между членовете на групата и други техни колеги, които са решили да се присъединят към групата.

1.3. Интернет страницата на групата се намира на интернет адрес: www.poptolev.bg .

1.4. Аудиторията осъществява основната си дейност, чрез  групата си във facebook. Тези правила са валидни за работата и на тази група. 

2. Членство в групата

2.1. Членството в групата е доброволно, а щом е такова това означава, че всеки, който е пожелал да стане член на групата, приема да спазва тези правилата. Реално членство има само в групата във facebook!

2.2. Кандидатстване за членство в групата се извършва при спазване на следните условия:

2.2.1. Всеки, който приема тези правила може да поиска включване в групата.

2.2.2. Правото дали да приеме даден кандидат или не е на Тошко Поптолев. Той не е длъжен да дава обяснения за това свое решение.

2.2.3. Приемат се само хора, чийто профили са с реални имена или дават достатъчно информация за да се обозначи кандидата.

2.2.4. При нарушение на тези правила Тошко Поптолев има право да изключи от групата съответния нарушител, без да дава съответните обяснения.  

3. Права и задължения на членовете на групата.

3.1. Членовете на групата са задължени:

3.1.1. Да спазват установените правила в групата.

3.1.2. Да участват в дискусиите на групата според своите възможности, опит и знания.

3.1.3. Да не публикуват рекламни материали и материали ограничени за разпространение заради защита на авторските права.

3.2. Членовете на групата имат право:

3.2.1. Да участват и да поставят теми в дискусиите на групата и да изразяват свободно своето лично мнение.

3.2.2. Да използват материалите, които се публикуват групата на групата за професионалните си нужди. 

4. Принципи на работа в групата.

4.1. Принцип на равнопоставеност. Членовете на групата приемат, че професионалното развитие на един човек преминава през различни етапи. Членовете на групата приемат, че всички участници в нея са равнопоставени и няма да приемат високомерно и надменно поведение.

4.2. Принцип на откритост. Членовете на групата приемат, че всеки трябва да стои със своето име, когато участва в различните форми на дейност. Членовете на групата не приемат участници, които са анонимни и се крият зад псевдоними или измислени имена.

4.3. Принцип на уважение и толерантност. Членовете на групата приемат, че всеки има право да участва в различните форми на дейност съобразно своя професионален опит. Членовете на групата приемат, че никой няма право да изразява мнение, в което се накърнява достойнството на друг член на групата. Никой няма право да използва епитети и квалификации по отношение на друг член на групата. Всеки трябва да изгражда мнението си така, че в него да няма тон на неуважение и подигравка към мненията на другите участници в дискусията. Професионализма се доказва, чрез използване и показване на собствените си знания и умения, а не чрез критикуване на знанията и уменията на друг специалист. В тази връзка е желателно при изразяване на мнение по дадена тема, да се дискутира по същество, като се посочват конкретни факти и обстоятелства, без написаното да е насочено към определено лице!

4.4. Принцип на уважение на труда. Членовете на групата приемат, че уважението към труда на другите е висша форма на проявление на професионализъм. Членовете на групата приемат, че винаги ще  посочват източника и автора на даден ресурс, който те цитират, копират или предлагат в групата при изпълнение на правилата за спазване на авторските права.  Когато членовете на групата използват ресурси или източници на групата в свои публикации или разработки, те са задължени да посочват това обстоятелство и съответния автор.

4.5. Принцип на реда и дисциплината. Редът за провеждане на дискусиите се определя от Тошко Поптолев. Членовете на групата приемат, че един истински професионалист спазва установения ред и дисциплина и не бива да бъде изключение от него.

4.6. Принцип на професионализма в обхвата на тематиката. Членовете на групата приемат, че в нея няма да се водят дискусии на политически, религиозни, етническа, расова и идеологическа тематика. Членовете на групата приемат, че са се събрали в нея от чисто професионален интерес и не приемат да дискутират по теми извън този обхват.

4.7. Принцип на коректност. Членовете на групата приемат, че публикациите и дискусиите ще бъдат професионално коректни без никакъв скрит или явен конюнктурен характер и освободени от скрити или явни реклами, спам и други некоректни подходи.

4.8. Уважение към българския език. Членовете на групата приемат, че всички публикации и дискусии в групата ще бъдат написани на български език и на кирилица. Този принцип не е валиден, когато се цитира източник, който не е написан на български език. Членовете на групата приемат, че всички публикации и дискусии ще бъдат написани на достъпен и разбираем език без използването на диалекти, жаргони и чуждици. Членовете на групата примат, че ненужната и прекомерна употреба на чуждици не е критерий за професионализъм.

5. Преходни и заключителни разпоредби.

Всички неуредени въпроси в тези правила, ще се уреждат от Тошко Поптолев спазвайки принципите посочени в точка 4 на този документ.