НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

 Категории в този раздел: | Счетоводство | Одит | Данъци | Осигуряване | ЗМИП  Защита на личните данни |

 

ОБЩИ ФАЙЛОВЕ

Инструкция за работа със онлайн системата ZOOM - онлайн мероприятията на аудиторията се организират чрез онлайн платформата ZOOM. Тази инструкция дава минимални указания за работа с тази платформа.

 

СЧЕТОВОДСТВО:

Казус № 2 на есенната работна група на Аудиторията 2020 година - презентация. „Придобиване на дълготраен материален актив с финансиране - отчитане по СС 20“.

Лука Пачиоли „Трактат за сметките и записванията“ Венеция 1494 година - съдържание на книгата. Публикува се в чест на международния празник на счетоводитебя.

Казус за месец Юни 2019 година - Счетоводство на заложна къща - [pdf] - Материала е достъпен, тъй като предстои онлайн заседание на колегиума;

Бланки за Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци за ЮЛНЦ - [xlsx] - Електронна таблица - отваря се във всички офис пакети;

Казус на Ренета Генова за смяна на наемодател в договор за наем на лек автомобил - [pdf] - В казуса има нестандартни действия с фактурите на първия наемодател, които усложняват ситуацията.

Бланка на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 на Закона за счетоводството за предприятие без дейност - [docx] - Бланката е одобрена със Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 год. и е обнародвана в Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2020 год. Бланката е текстови файл, който би трябвало да се отвори във всички офис пакети, удобен за попълване на компютър. Моля обърнете внимание, че се попълва ЕГН и би трябвало да подготвите и екземпляр без него за обявяване в Търговския регистър или съответно БУЛСТАТ.

Как се регистрира електронен подпис в новата интернет страница на Агенцията по вписванията - в новата интернет страница на Агенцията по вписванията подаването на документи по електронен път се осъществява по нов ред. В този документ споделям моя опит как се регистрира и работи с електронен подпис там.

Нагоре!

 

ОДИТ:

Нагоре!

ДАНЪЦИ:

ЗДДС - Лично професионално мнение относно промените в документирането на вътреобщностните доставки, в сила от 01.01.2020 г. - [pdf] - В него съм дал мои предложения за образци за декларация от получателя в случаите когато доставката се транспортира от него или за негова сметка и примерен чек лист да проверка на документирането.

Нагоре!

ОСИГУРЯВАНЕ:

Минимални осигурителни доходи за 2021 година.

Нагоре!

ЗМИП:

Схема за изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма - помощен материал за ЗМИП - материала се обновява постоянно, следете за актуална версия. Последно обновяване 20.08.2020 год.

Бланка на уведомление по чл. 107 за определяне на задължено лице по изпълнение на вътрешния контрол по приложение на ЗМИП и ППЗМИП - бланката е в тестови вариант удобен за попълване на колпютър. Преди да я попълните моля прочетете забележките в края на бланката!

Нагоре!

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Нагоре!

-