НАЧАЛО | ЗА МЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ | АУДИТОРИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ | ПРАКТИКУМ | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ |  КАФЕНЕ „ПРИ ДЯДО ХАДЖИЯ“ | КОНТАКТИ

 Категории в този раздел: | Счетоводство | Одит | Данъци | Осигуряване | ЗМИП  Защита на личните данни |

 

СЧЕТОВОДСТВО:

Казус за месец Юни 2019 година - Счетоводство на заложна къща - [pdf] - Материала е достъпен, тъй като предстои онлайн заседание на колегиума;

Бланки за Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци за ЮЛНЦ - [xlsx] - Електронна таблица - отваря се във всички офис пакети;

Казус на Ренета Генова за смяна на наемодател в договор за наем на лек автомобил - [pdf] - В казуса има нестандартни действия с фактурите на първия наемодател, които усложняват ситуацията.

Бланка на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 на Закона за счетоводството за предприятие без дейност - [docx] - Бланката е одобрена със Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 год. и е обнародвана в Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2020 год. Бланката е текстови файл, който би трябвало да се отвори във всички офис пакети, удобен за попълване на компютър. Моля обърнете внимание, че се попълва ЕГН и би трябвало да подготвите и екземпляр без него за обявяване в Търговския регистър или съответно БУЛСТАТ.

Нагоре!

 

ОДИТ:

Нагоре!

ДАНЪЦИ:

ЗДДС - Лично професионално мнение относно промените в документирането на вътреобщностните доставки, в сила от 01.01.2020 г. - [pdf] - В него съм дал мои предложения за образци за декларация от получателя в случаите когато доставката се транспортира от него или за негова сметка и примерен чек лист да проверка на документирането.

Нагоре!

ОСИГУРЯВАНЕ:

Нагоре!

ЗМИП:

Схема за изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма - помощен материал за ЗМИП - материала се обновява постоянно, следете за актуална версия.

Нагоре!

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Нагоре!